top of page

Dodávky odlitků v předepsané kvalitě a dohodnutém termínu jsou pro společnost KOVOLIT Česká nejvyšší prioritou. V rámci obchodního jednání a následně vzorkování proto klademe důraz na oboustranné odsouhlasení všech kvalitativních specifikací. V případě zákaznických požadavků na změnu kvality odlitků, které ovlivňují výši nákladů, probíhá nové obchodní jednání.

Odlitek charakterizuje řada parametrů a vlastností a KOVOLIT Česká svým zákazníkům v případě potřeby deklaruje (součást obchodní dohody) v rámci protokolu o kvalitě odlitků:

 1. Datum výroby (lze předlít na odlitku).

 2. Dokumentaci o vsázkování (atest nakupované slitiny, poměr vratného kovu).

 3. Chemické složení pro nastavených 32 chemických prvků ze všech použitých taveb.

 4. Index hustoty taveniny ze všech použitých taveb.

 5. Mechanické vlastnosti z předlitých vzorků nebo vzorků odebraných z odlitků (Rm, Rp0,2, A5).

 6. Tvrdost materiálu (v případě možnosti umístění odlitku do tvrdoměru).

 7. Drsnost povrchu.

 8. Atest RTG-analýzy (lze značit odlitky provedenou kontrolou).

 9. Atest tepelného zpracování (lze vyrazit číslo šarže).

 10. Atest impregnace (lze označit odlitky).

 11. Kontrola tloušťky vrstvy laku.

 12. Zbytkovou nečistotu dle VDA 19.1 nebo ISO 16232.

 13. Rozměrový protokol po opracování (CMM nebo scan, možnost měření tloušťky stěn).

 14. Analýza metalografického výbrusu na vypreparovaném vzorku z odlitku (velikost, typ/morfologie a distribuce porosity, hodnota S-DAS, velikost eutektické buňky, velikost intermetalických fází, hodnota mikrotvrdosti).

 15. Konečná vizuální kontrola (vždy 100 %, lze odlitky označit).

Pro 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 v předepsaném počtu měření na výrobní dávku.

Pro 5, 6, 7, 8, 11, 14  v specifikované zóně měření/analýzy na odlitku.

V případě potřeby lze díly opatřit vyraženým pořadovým číslem výroby na určeném místě.

V rámci vývoje prototypu nabízíme CT-scan a měření vnitřního pnutí.

ZAŘÍZENÍ NA KONTROLU ODLITKŮ A ŘÍZENÍ KVALITY
VÝROBNÍCH PROCESŮ

KOVOLIT Česká disponuje řadou zařízení a přístrojů pro kontrolu odlitků. Procesní řízení lze dokumentovat na řadě provozních měření, kterými se sledují klíčové procesní parametry jak formovací směsi, tak taveniny. Stabilita výrobních procesů je podmínkou kvalitní výroby při nákladech zajišťujících konkurenceschopnost KOVOLITU Česká.

 • Stolní optický emisní jiskrový spektrometr od výrobce Bruker-Quantron
  s označením Q4 Tasman pro určení chemického složení slitin hliníku

 • Přístroj na měření indexu hustoty taveniny MARTECH VTCM

 • Analyzátor vlhkosti Kern & Sohn typ DBS 60-3

 • Přístroj na měření spěchovatelnosti formovací směsi +GF+ typ PVG

 • Přístroj +GF+ na měření tvrdosti formovací směsi na vyrobené formě

 •  4kanálový teplotní datalogger Voltcraft K204 pro termočlánky K

 • Termokamera FLUKE TiS45 s rozsahem do +350 °C

 • Laboratorní váhy CAS AD-1; NAGATA FATH-06S

 • Bezkontaktní infračervený teploměr Hetaida HTD8813

 • RTG zařízení na kontrolu vnitřních vad odlitků YXLON typ MU 2000

 • Tvrdoměr VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig typ 309/5

 • Stereomikroskop Carl Zeiss Jena, zvětšení 25x, 32x, 50x

 • Endoskop Voltcraft BS-25 HR

 • Tester tloušťky vrstvy laku ST-156 (TIPA spol. s r.o.)

 • Ultrazvukový tloušťkoměr StressTel PocketMIKE 35900

 • Digitální tvrdoměr LEEB TH130

 • Zařízení na kontrolu tlakotěsnosti odlitků ATEQ G520

 • Měřící souřadnicové zařízení TRIMOS VECTRA 600Touch, Mitutoyto EURO500

RTG.jpg
KOVOLIT Ceska_thermocamera_web.png

Termosnímky formy nebo odlitku slouží technologovi společně s počítačovou simulací pro posouzení polohy teplotních uzlů vzhledem k okolí, ve vztahu k licí teplotě, nálitkovému a vtokovému systému, k posouzení vlivu lokálního chlazení, tepelné izolace nebo lokálního ohřevu a k určení vlivu rychlosti výrobního taktu.

KOVOLIT Ceska_tlakovani.jpg

Tlakovací zařízení s detektorem netěsnosti odlitků ATEQ G520. Díky tomuto zařízení je KOVOLIT Česká schopen zákazníkům zaručit užitnou vlastnost odlitků v aplikacích vyžadujících jejich těsnost. Takové odlitky nachází uplatnění jako součásti čerpadel, armatur, plynových spotřebičů, filtračních zařízení, motorů, převodovek, topení apod. 100 % výroby se tlakuje vzduchem např. na tlak 150 mbar a indikuje únik nad 10 cc za časovou jednotku.

KOVOLIT Česká může nabídnout zákazníkům finančně nenáročnou metodu „zevnitřven“, jejíž princip je velmi jednoduchý – testovaný odlitek je natlakován a ponořen do vodní lázně určité teploty. Netěsnost je vizuálně identifikována pomocí unikajících bublin vzduchu. Hlavní výhodou je, že se operátor, který odlitek, svařenec nebo sestavu testuje, může soustředit na menší zdroje bublin a ignorovat zdroje, které jsou způsobeny například dočasným utěsněním výrobku. Zároveň identifikací místa netěsnosti lze provést její utěsnění nadprací např. svařováním.

Společnost KOVOLIT Česká má zkušenosti rovněž s tlakováním odlitků heliem.

Netěsné odlitky nebo preventivně tlakotěsné odlitky impregnujeme, pokud zákazník takovou nadpráci schválí resp. požaduje. K dispozici jsou na trhu různí dodavatelé, tzn. lze zákazníka uspokojit i po stránce vyžadované pryskyřice.

Kvalita taveniny je kontrolována:

 • ručním ponorným termočlánkem

 • opticky emisním jiskrovým spektrometrem pro získání obsahu 32 chemických prvků

 • přístrojem pro tuhnutí vzorku ve vakuu – určení indexu hustoty

 • termickou analýzou AccuVo

Slévárna KOVOLIT Česká investuje do vývoje metalurgické kvality taveniny, když využívá termickou analýzu AccuVo. Výsledky analýzy velmi přesně nasnímané křivky tuhnutí doprovází tahová zkouška vzorků dle DIN 50125:2016-04 a hodnocení mikrostruktury, přičemž se dále sleduje index hustoty a chemické složení v závislosti na době výdrže taveniny po metalurgickém zpracování. Při měření klademe důraz na jeho reprodukovatelnost. Slévárna KOVOLIT Česká tímto svým zákazníkům nabízí profesionální přístup k řešení vyrobitelnosti odlitků s ohledem na zákazníkem předepsané měřitelné parametrya charakteristiky odlitků, předepsané procesní parametry a zároveň s ohledem na požadovanou cenu produktu.

KOVOLIT Ceska_odlevani vzorku.jpg

Příklady křivek tuhnutí 3 podeutektických a 1 eutektické slitiny hliníku a zjednodušeně poloha slitiny v rámci binárního diagramu Al-Si podle obsahu křemíku. Termická analýza pomáhá slévárně KOVOLIT Česká určit vliv různého chemického složení, očkování a modifikace na charakter tuhnutí alfa fáze, eutektika a intermetalických fází. Dají se tak kvalitativně posoudit materiály od různých dodavatelů a zvolit vhodnou metalurgii a technologii odlévání.

KOVOLIT Ceska_thermal analysis_Graph Al-Si.png
bottom of page